Εκπαίδευση

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 12:37
Εκτύπωση
Η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη γνώση του αντικειμένου του πελάτη, το οποίο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την γρήγορη αφομοίωση των αρχών λειτουργίας των εφαρμογών.
Επίσης – από τους διαχειριστές (system administrators) - πρέπει να αποκτηθούν ορισμένες πιο εξειδικευμένες αλλά απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος (backup, κλπ).

Οι άμεσοι στόχοι που επιδιώκονται με την εκπαίδευση είναι:
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η εκπαίδευση γίνεται από εκπαιδευτές με επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και επιπλέον με εκπαιδευτική εμπειρία στη παρουσίαση αντίστοιχων εφαρμογών και με ενεργή συμμετοχή στη υλοποίηση τους. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το σύστημα παραδίδεται στον πελάτη ενώ έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, και το προσωπικό του πελάτη είναι ικανό να το χρησιμοποιεί ώστε να εκτελεί τις καθημερινές εργασίες του με αυτό.

Εκτός από την προβλεπόμενη αρχική εκπαίδευση, για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, η OraSys μέσα από την συνεχή επικοινωνία με τους χρήστες (διαδικασία υποστήριξης) συνεχίζει να παρέχει μία ουσιαστική και διαρκή απομακρυσμένη εκπαίδευση - επιμόρφωση των χρηστών, έτσι ώστε ο συνδυασμός της γνώσης και της εμπειρίας να καταστήσει τους χρήστες ικανούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος.